Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΨΑΛΤΙΚΗΣ

 

Διάκριση των μαθημάτων σε Υποχρεωτικά και Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά

(Προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής ανά εξάμηνο &

προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής, ανεξαρτήτως εξαμήνου)

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτούνται: 64 μαθήματα, (46 Υποχρεωτικά και 16 κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά), 2 Σεμινάρια και Πτυχιακή Εργασία (το θέμα της οποίας δίδεται στο Ζ΄ εξάμηνο). Το σύνολο των διδακτικών Μονάδων (ECTS) είναι 240, και καταμερίζεται ως εξής: Εξάμηνα Α΄, Β΄, Γ΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄ (6 x26 = 156). Εξάμηνα Δ΄ & Ε΄ (2 x 27 = 54), Πτυχιακή Εργασία 30 ΔΜ. Σύνολο: ECTS.

2. Ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθεί ανά εξάμηνο 6 Υποχρεωτικά μαθήματα, 2 κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά (από τον ενιαίο κατάλογο) και από ένα Σεμινάριο στο Δ΄ και Ε΄ Εξάμηνο.

3. Ο φοιτητής θα παρακολουθεί 26 ώρες εβδομαδιαίως, δηλαδή για τα εξάμηνα Α΄, Β΄, Γ΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄: 22 ώρες για τα Υποχρεωτικά και 4 ώρες για τα κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά. Στα εξάμηνα Δ΄& Ε΄: 20 ώρες για τα Υποχρεωτικά, 4 ώρες για τα κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά και 2 ώρες του Σεμιναρίου.

4. Εισάγεται η «αλυσίδα μαθημάτων» (για τα αμιγώς μουσικά μαθήματα και για άλλα επιλεγμένα), κατά την οποία ο φοιτητής οφείλει να έχει περάσει επιτυχώς τα αρμόδια προαπαιτούμενα μαθήματα παρελθόντων εξαμήνων, προκειμένου να προχωρήσει στη δήλωση μαθημάτων προχωρημένων εξαμήνων. Η «αλυσίδα μαθημάτων» διασφαλίζει το γεγονός ότι ο φοιτητής δεν θα παρακολουθεί ανώτερα μουσικά ή άλλα μαθήματα χωρίς να έχει τις απαραίτητες γνώσεις, πιστοποιημένες μέσα από την επιτυχή επίδοση στις εξετάσεις. Τα προαπαιτούμενα μαθήματα αναγράφονται στο οικείο μάθημα και εξάμηνο.

5. Η συμμετοχή στα χορωδιακά και ορχηστρικά σύνολα (βυζαντινός χορός, παραδοσιακή χορωδία & ορχήστρα, πολυφωνική χορωδία ή λόγια ορχήστρα – αναλόγως των δυνατοτήτων) είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές. Τα σύνολα επισυνάπτονται στα αρμόδια μαθήματα, συμπεριλαμβάνονται στον οδηγό σπουδών ως δυνατότητες του Προγράμματος, και εντάσσονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα, άνευ βαθμολογίας και διδακτικών μονάδων.

 Πατήστε για τα περιγράμματα των μαθημάτων.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ECTS

1

101

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσική - Θεωρία και Πράξη

7

7

2

102

Θεωρία Ευρωπαϊκής Μουσικής Α΄ - Β΄ - Σολφέζ 1 - Dictee

3

3

3

103

Υμνολογία

3

3

4

104

Φωνητική 1

3

3

5

105

Φωνολογία της ελληνικής γλώσσας-Ορθοφωνία

3

3

6

106

Αρχαία Ελληνική γλώσσα

3

3

7

-

Επιλογής

2

2

8

-

Επιλογής

2

2

ΣΥΝΟΛΟ:

26

26

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ECTS

1

201

Αναστασιματάριο Σύντομο - Θεωρία και Πράξη

7

7

2

202

Θεωρία Ευρωπαϊκής Μουσικής Γ΄- Σολφέζ 2 - 3 Dictee, Prima vista

[Προαπαιτούμενο το 102 Θεωρία Ευρωπαϊκής Μουσικής Α΄ - Β΄ - Σολφέζ 1 - Dictee]

3

3

3

203

Φωνητική 2

[Προαπαιτούμενο το 104 Φωνητική 1]

3

3

4

204

Θεολογική προσέγγιση ύμνων των Λειτουργικών Βιβλίων

3

3

5

205

Εισαγωγή στην Πληροφορική

3

3

6

206

Ξένη γλώσσα (Αγγλικά για μουσικούς)

3

3

7

-

Επιλογής

2

2

8

-

Επιλογής

2

2

ΣΥΝΟΛΟ:

26

26

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ECTS

1

301

Αναστασιματάριο αργό Α΄ - Θεωρία και Πράξη [Προαπαιτούμενα τα 101 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσική - Θεωρία και Πράξη και 201 Αναστασιματάριο Σύντομο - Θεωρία και Πράξη]

7

7

2

302

Αρμονία 1 - Σολφέζ 4

[Προαπαιτούμενο το 202 Θεωρία Ευρωπαϊκής Μουσικής Γ΄- Σολφέζ 2 - 3 Dictee, Prima vista]

4

3

3

303

Τυπικό Α΄

2

2

4

304

Ιστορία Εκκλ. Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής μουσικής

3

3

5

305

Αγιολογία - Κρητική Αγιολογία

3

3

6

306

Φωνητική 3

[Προαπαιτούμενο το 203 Φωνητική 2]

3

3

7

-

Επιλογής

2

2

8

-

Επιλογής

2

2

ΣΥΝΟΛΟ:

26

25

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ECTS

1

401

Αναστασιματάριο αργό Β΄ - Θεωρία και Πράξη

7

7

2

402

Αρμονία 2 - Σολφέζ 5

[Προαπαιτούμενο το 302 Αρμονία 1 - Σολφέζ 4]

4

4

3

403

Τυπικό Β΄

2

2

4

404

Ιστορία Ευρωπαϊκής μουσικής

2

2

5

405

Εορτολόγιο-Μηνολόγιο

3

3

6

406

Δημώδης Κρητική Μουσική

2

2

7

-

Επιλογής

2

2

8

-

Επιλογής

2

2

9

-

Σεμινάριο

2

3

ΣΥΝΟΛΟ:

26

27

 

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ECTS

1

501

Ειρμολόγιο Πέτρου Πελοποννησίου

4

4

2

502

Δοξαστάριον Πέτρου Πελοποννησίου

3

3

3

503

Αρμονία 3

[Προαπαιτούμενο το 402 Αρμονία 2 - Σολφέζ 5]

4

4

4

504

Δημοτική Ελληνική μουσική Α΄

4

4

5

505

Μορφολογία Βυζαντινής Μουσικής

2

2

6

506

Εισαγωγή στα Παιδαγωγικά – Χριστιανική Παιδαγωγική

3

3

7

-

Επιλογής

2

2

8

-

Επιλογής

2

2

9

-

Σεμινάριο

2

3

ΣΥΝΟΛΟ:

26

27

 

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ECTS

1

601

Παπαδική Α΄

[Προαπαιτούμενα τα 301 Αναστασιματάριο αργό Α΄ - Θεωρία και Πράξη και 401 Αναστασιματάριο αργό Β΄ - Θεωρία και Πράξη]

7

7

2

602

Στοιχεία τροπικής αντίστιξης

[Προαπαιτούμενο το 202 Θεωρία Ευρωπαϊκής Μουσικής Γ΄- Σολφέζ 2 - 3 Dictee, Prima vista]

3

3

3

603

Δημοτική Ελληνική Μουσική Β΄

4

4

4

604

Κοινωνιολογία της Μουσικής

3

2

5

605

Θέματα ψυχολογίας και θρησκευτικών συμπεριφορών του εφήβου

3

3

6

606

Μεθοδολογία έρευνας και επιστημονική τεχνογραφία

2

2

7

-

Επιλογής

2

2

8

-

Επιλογής

2

2

ΣΥΝΟΛΟ:

26

25

 

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ECTS

1

701

Παπαδική Β΄- Εκφωνητικά μέλη

8

10

2

702

Μελουργία

3

3

3

703

Ειδικά θέματα θεωρίας Βυζ. Μουσικής

3

3

4

704

Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου

2

2

5

705

Μουσική Παιδαγωγική

4

4

6

706

Εφαρμογές Πληροφορικής και Πολυμέσα [Προαπαιτούμενο το 205 Εισαγωγή στην Πληροφορική]

2

2

7

-

Επιλογής

2

2

8

-

Επιλογής

2

2

ΣΥΝΟΛΟ:

26

28

 

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ECTS

1

801

Παπαδική Γ΄ - Μαθηματάριο – Αργό Στιχηράριο

[Προαπαιτούμενα τα 601 Παπαδική Α΄ και 701 Παπαδική Β΄- Εκφωνητικά μέλη]

7

7

2

802

Μορφολογία και ανάλυση Ευρωπ. Μουσικής

[Προαπαιτούμενο το 202 Θεωρία Ευρωπαϊκής Μουσικής Γ΄- Σολφέζ 2 - 3 Dictee, Prima vista]

3

3

3

803

Στοιχεία σύνθεσης Ευρωπαϊκής Μουσικής

[Προαπαιτούμενο το 503 Αρμονία 3]

2

2

4

804

Εκκλ. Γραμματολογία-Πατρολογία

3

3

5

805

Διδακτική Μεθοδολογία Παραδοσιακής και Βυζ. Εκκλησιαστικής Μουσικής

4

4

6

806

Βασικές αρχές του Χριστιανικού Δόγματος μέσα από τα Βιβλικά Αναγνώσματα της θείας Λατρείας

3

3

7

-

Επιλογής

2

2

8

-

Επιλογής

2

2

ΣΥΝΟΛΟ:

26

26

 

Α/Α

ΚΩΔ

ECTS

1

-

Πτυχιακή Εργασία

30

 

ECTS

Σύνολο ετών

240

 

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1. Ο ενιαίος κατάλογος περιλαμβάνει τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά που προσφέρονται για τη λήψη πτυχίου. Περιλαμβάνει: α) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, προσφερόμενα σε συγκεκριμένα εξάμηνα και β) τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα ανεξαρτήτως εξαμήνου (ελεύθερα).

2. Από τον ενιαίο κατάλογο οι φοιτητές/τριες επιλέγουν 16 μαθήματα στον κύκλο σπουδών τους, δηλαδή δύο (2) μαθήματα κατ’ επιλογήν ανά εξάμηνο, προκειμένου να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό των διδακτικών μονάδων για τη λήψη του πτυχίου.

3. Όλα τα επιλεγόμενα μαθήματα είναι 2ωρα και έχουν δύο (2) διδακτικές μονάδες έκαστο.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

Α/Α

ΕΞ.

ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ECTS

1

Α

110

Οργανογνωσία 1

2

2

2

Γ

310

Συνοδεία Πιάνου 2

[Προαπαιτούμενο το 211 Συνοδεία Πιάνου 1]

2

2

3

Γ

311

Παραδοσιακό Μουσικό όργανο 1

2

2

4

Γ

312

Σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής

[Προαπαιτούμενο το 205 Εισαγωγή στην Πληροφορική]

2

2

5

Ε

510

Παραδοσιακό Μουσικό όργανο 3

[Προαπαιτούμενο το 410 Παραδοσιακό Μουσικό όργανο 2]

2

2

6

Ε

511

Φωνητική 2

[Προαπαιτούμενο το 411 Φωνητική 1]

2

2

7

Ε

512

Ψηφιακή επεξεργασία Φωνής και Ήχου

[Προαπαιτούμενο το 205 Εισαγωγή στην Πληροφορική]

2

2

8

Ζ

710

Φωνητική 4

[Προαπαιτούμενο το 611 Φωνητική 3]

2

2

9

Ζ

711

Στοιχεία θεωρίας Ανατολικής Μουσικής

2

2

10

Ζ

712

Μουσική με Η/Υ Ι

[Προαπαιτούμενα τα 205 Εισαγωγή στην Πληροφορική και 302 Αρμονία 1 - Σολφέζ 4]

2

2

 

β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Α/Α

ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ECTS

1

910

Κωνσταντινουπολίτικη Ψαλτική παράδοση

2

2

2

911

Εκκλησιαστική μουσική άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών

2

2

3

912

Ιστορία μουσικών συστημάτων

2

2

4

913

Πατέρες υμνογράφοι της Εκκλησίας

2

2

5

914

Μωραΐτικη - Ρουμελιώτικη μουσική παράδοση

2

2

6

915

Μακεδονίτικη - Θρακιώτικη μουσική παράδοση

2

2

7

916

Ιστορία Ορθοδόξου Εκκλησίας Κρήτης: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός

2

2

8

917

Λατινική γλώσσα

2

2

9

918

Ιστορία Ευρωπαϊκής Μουσικής 20ου αι.

2

2

10

919

Ελληνική φιλοσοφία-Αισθητική της Μουσικής

2

2

11

920

Πρεσβυγενή Ελληνορθόδοξα Πατριαρχεία (Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιεροσολύμων): Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός

2

2

12

921

Θρησκειολογία

2

2

13

922

Λογιστικές Εφαρμογές

2

2

14

923

Βυζαντινός Οικουμενισμός και σύγχρονα μοντέλα Εκκλησιολογικής ενότητας.

2

2

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

Α/Α

ΕΞ.

ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ECTS

1

Β

210

Οργανογνωσία 2

[Προαπαιτούμενο το 110 Οργανογνωσία 1]

2

2

2

Β

211

Συνοδεία Πιάνου 1

2

2

3

Β

212

Ερμηνεία Παλαιάς και Καινής Διαθήκης

2

2

4

Δ

410

Παραδοσιακό Μουσικό όργανο 2

[Προαπαιτούμενο το 311 Παραδοσιακό Μουσικό όργανο 1]

2

2

5

Δ

411

Φωνητική 1

[Προαπαιτούμενο το 306 Φωνητική 3]

2

2

6

Δ

412

Αποτύπωση Βυζαντινής Μουσικής σημειογραφίας (Ηλεκτρονικά προγράμματα-Καλλιγραφία)

[Προαπαιτούμενο το 205 Εισαγωγή στην Πληροφορική]

2

2

7

ΣΤ

610

Μουσικό όργανο 4

[Προαπαιτούμενο το 510 Παραδοσιακό Μουσικό όργανο 3]

2

2

8

ΣΤ

611

Φωνητική 3

[Προαπαιτούμενο το 511 Φωνητική 2]

2

2

9

Η

810

Μουσική με Η/Υ ΙΙ

[Προαπαιτούμενα τα 202 Θεωρία Ευρωπαϊκής Μουσικής Γ΄- Σολφέζ 2 - 3 Dictee, Prima vista και 205 Εισαγωγή στην Πληροφορική]

2

2

 

β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Α/Α

ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ECTS

1

1010

Ψαλτική παράδοση στην Κρήτη (16ος-17ος αι.)

2

2

2

1011

Ψαλτική παράδοση του Αγίου Όρους

2

2

3

1012

Μικρασιατική - Νησιώτικη μουσική παράδοση

2

2

4

1013

Ηπειρώτικη μουσική παράδοση

2

2

5

1014

Ιστορία και Θεολογία της Λατρείας

2

2

6

1015

Υμνογραφικές και Λατρευτικές απηχήσεις στη φρασεολογία του σήμερα και στον ποιητικό λόγο

2

2

7

1016

Διάλεκτοι και ιδιώματα της Ν. Ελλ. Γλώσσας

2

2

8

1017

Εκκλησιαστική εθιμοτυπία

2

2

9

1018

Ιστορία της Ελληνικής Γραφής

2

2

10

1019

Αρχές Στιχουργικής-μετρικής-Ρυθμολογία

2

2

11

1020

Ενδοοικογενειακή βία και εκφράσεις του πένθους στη ζωή μας

2

2

12

1021

Μητρόπολη και Ενορία: από την οργανωτική δομή στην ποιμαντική πράξη

2

2

13

1022

Θρησκεία και Σεξουαλικότητα

2

2

14

1023

Μηχανογραφημένη Λογιστική

2

2

15

1024

Σημεία σύγκλισης και απόκλισης μεταξύ της Θεολογίας περί του φωτός του Οσίου Σωφρονίου Έσσεξ και της Chiara Lubich. Ένας σύγχρονος Οικουμενικός διάλογος

2

2

 

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

1. Στο Δ΄ και Ε΄ εξάμηνο, επιλέγονται υποχρεωτικά 2 Σεμινάρια στον κύκλο σπουδών, 26 ωρών έκαστο (2 διδακτικές μονάδες), άνευ βαθμολογίας. Ο φοιτητής επιλέγει από ενιαίο κατάλογο Χειμερινών και Εαρινών Σεμιναρίων.

2. Σκοπός των Σεμιναρίων είναι η εμβάθυνση σε ειδικά αντικείμενα της Ψαλτικής Τέχνης. Ο φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει μια μικρή εργασία σχετική με το θέμα του Σεμιναρίου.

 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΚΩΔ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΩΡΕΣ

ECTS

1.

513

Ήχος, λόγος και εικόνα στη Θεολογία και την Τέχνη

26

3

2.

514

Μεθοδολογία Συγγραφής επιστημονικών μουσικολογικών εργασιών

26

3

3.

515

Σύσταση - Διεύθυνση Βυζαντινού Χορού

26

3

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΚΩΔ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΩΡΕΣ

ECTS

1.

413

Παλαιά Σημειογραφία και Νέα Αναλυτική Μέθοδος

26

3

2.

414

Σύσταση-Διεύθυνση Ορχήστρας και Χορωδίας παραδοσιακής και λόγιας μουσικής

26

3

3.

415

Ελληνική Παλαιογραφία (α. ιστορία της γραφής - β. Εκκλησιαστικά - μουσικά κείμενα) - Τεχνική βιβλιοδεσίας

26

3

Πατήστε για τα περιγράμματα των μαθημάτων.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι