Στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης λειτουργούν δύο Προγράμματα :

α) Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

Γίνονται δεκτοί μόνο άρρενες. Η φοίτηση είναι τετραετής (οκτώ εξάμηνα σπουδών). Προετοιμάζει και καταρτίζει κληρικούς, στελέχη της Ορθοδόξου Εκκλησίας, υψηλού μορφωτικού επιπέδου, ικανά να αντιμετωπίσουν τις προσκλήσεις και προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Οι απόφοιτοι λαμβάνουν πτυχίο ισότιμο με εκείνα των Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης. Εφόσον χειροτονούνται, κατατάσσονται στην Α΄ μισθολογική κατηγορία εφημερίων και εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας Π.Ε.

 

  

β) Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής

Γίνονται δεκτοί άρρενες και θήλεις. Η φοίτηση είναι τετραετής (οκτώ εξάμηνα σπουδών) και αποσκοπεί στην παρουσίαση, στη βίωση και μετάδοση του μουσικού πλούτου - πολιτισμού στους φοιτητές και στις φοιτήτριες. Το πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει εκτός της Βυζαντινής Μουσικής, Δημοτική Μουσική, Ευρωπαϊκή Μουσική και εκμάθηση μουσικών, παραδοσιακών οργάνων. Οι απόφοιτοι λαμβάνουν πτυχίο ισότιμο με εκείνα των Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης (άρθρο 3 του Ν3432).

ΤΡΟΠΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

α) Μέσω γραπτών Πανελλήνιων εξετάσεων

Η εισαγωγή στην Π.Α.Ε.Α. Ηρακλείου Κρήτης, στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών και Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, γίνεται σύμφωνα με τους όρους εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Τα δύο παραπάνω εγκεκριμένα Προγράμματα της Ακαδημίας έχουν ήδη καταχωρηθεί στο μηχανογραφικό δελτίο του Υ.Π.Ε.Θ. (1ο Επιστημονικό πεδίο), που αποστέλλεται προς συμπλήρωση από τους υποψηφίους στα Λύκεια που φοιτούν ή έχουν αποφοιτήσει.

Δικαίωμα εισαγωγής έχουν οι κάτοχοι:

  • απολυτηρίου Ενιαίου - Γενικού Λυκείου,
  • απολυτηρίου Ενιαίου - Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου και
  • άλλου ισότιμου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον είναι χριστιανοί ορθόδοξοι.

Επίσης έχουν δικαίωμα εισαγωγής για το Ακαδ. Έτος 2015-2016 σε ποσοστό 10% του αριθμού των εισακτέων όσοι υποψήφιοι απέκτησαν το έτος 2015 ή παλαιότερα τη βεβαίωση της παραγρ. 13 του άρ. 1 του Ν. 2525/97, όπως συμπληρώθηκε με τη παράγρ. 1 του άρ. 1 του Ν. 2909/01.

β) Μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων

Στην Π.Α.Ε.Α.Η. Κρήτης, διενεργούνται κατ’ έτος κατατακτήριες εξετάσεις και στα δύο Προγράμματα Σπουδών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων Ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων.

Η κατάταξη των πτυχιούχων πραγματοποιείται με γραπτές εξετάσεις σε τρία μαθήματα, τα οποία ορίζει το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο της Ακαδημίας. Το ποσοστό ορίζεται σε 12% επί του αριθμού των εισακτέων για κάθε Πρόγραμμα.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

    1. Αίτηση του ενδιαφερομένου,
    2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται από 01 έως 15 Νοεμβρίου ηλεκτρονικά στην Ακαδημία με email στην διεύθυνση grammatiafth και οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.