Τελευταία νέα

Αγαπητοί μας φοιτητές και φοιτήτριες, σας ευχόμαστε καλή και γόνιμη ακαδημαϊκή χρονιά.

Με βάση τις οδηγίες που δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. φύλλου: 4406, τεύχ. Β΄, 24/9/2021), σας παρακαλούμε να μελετήσετε με προσοχή τα παρακάτω και ν’ αναλάβετε παράλληλα την ευθύνη της απρόσκοπτης τήρησής τους :

1. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα συναφή υγειονομικά πρωτόκολλα, εισέρχεσθε, ανά πάσα ώρα, στους χώρους της Ακαδημίας, φορώντας τη μ ά σ κ α, τηρώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις, εντός και εκτός των αιθουσών διδασκαλίας, καθώς και κατά την παραμονή σας στον Ι.Ν., είτε εκκλησιαζόμενοι, είτε λόγω της εβδομαδιαίας λειτουργικής άσκησης, κατά τις οδηγίες των υπεύθυνων καθηγητών.

«Άρθρο 5 Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας 1. Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική, για όλα τα φυσικά πρόσωπα: α) σε όλους τους χώρους που διεξάγεται δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι., β) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. και τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών, και γ) σε όλους εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. που παρατηρείται συνωστισμός. 2. Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας, εξαιρούνται οι φοιτητές και το τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή τους με τη χρήση μη ιατρικής μάσκας (π.χ. αθλήματα, χρήση πνευστών μουσικών οργάνων) καθώς και τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους, οι οποίοι αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα (π.χ. λόγω αναπνευστικών προβλημάτων).»

2. Κατά την είσοδό σας επιδεικνύονται υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά όλα τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: πιστοποιητικό εμβολιασμού, rapid ή μοριακό test, σε έντυπη ή αποθηκευμένη στο κινητό τηλέφωνο μορφή.

«Άρθρο 3 Προϋποθέσεις συμμετοχής σε δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι. 1. Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται με φυσική παρουσία εντός των Α.Ε.Ι. συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή Τεύχος B’ 4406/24.09.2021 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 58493 β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία.»

3. Η είσοδος στην αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να είναι με βάση τους ισχύοντες υγειονομικούς κανόνες, διατηρούντες το εκπαιδευτικό χώρο καθαρό, κατά την πρακτική των διδασκόντων [έδρα, όργανα διδασκαλίας].

4. Η παρουσία σας στα μαθήματα συνοδεύεται, α π α ρ έ γ κ λ ι τ α, από τις παραπάνω προϋποθέσεις (1-3). Σε αντίθετη περίπτωση είναι εφικτή η αποχώρηση από το μάθημα, με τα υπό του νόμου προβλεπόμενα.

«Άρθρο 4 Διαδικασία ελέγχου πλήρωσης προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία 1. Κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, υποχρεούται να φέρει σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο ανά περίπτωση πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αποδεικνύει την πλήρωση στο πρόσωπό του μιας εκ των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο). Ειδικώς, οι φοιτητές οφείλουν όπως τοποθετούν το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου πάνω στο έδρανό τους σε εμφανές σημείο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εντός των αμφιθεάτρων και αιθουσών, όπου πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία. 2. Κατά την έναρξη ή τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο διδάσκων κάθε μαθήματος δύναται να ζητήσει την επίδειξη του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου κάθε παρευρισκόμενου φυσικού προσώπου σε χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Στα εργαστήρια και τις κλινικές ασκήσεις, ο διδάσκων παρακολουθεί υποχρεωτικά την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 3, που εφαρμόζονται ανά περίπτωση, για τη συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η επίδειξη πραγματοποιείται με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του φυσικού προσώπου (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο).»

5. Τα παραπάνω, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν σκοπό να διαφυλάξουν από παθογενείς καταστάσεις την εκπαιδευτική κοινότητα της Ακαδημίας, προς όφελος της καλλιέργειας ευχάριστου παιδαγωγικού κλίματος, με την προσθήκη ότι σε κάθε περίπτωση οι διδάσκοντες, είτε στην αίθουσα, είτε στο γραφείο, θα είναι στη διάθεσή σας.

Καλό Ακαδημαϊκό έτος!