Τελευταία νέα

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α 124068/ΓΔΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄4558/01.10.2021, ξεκίνησε η λειτουργία της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας edupass.gov.gr.

Υπόχρεοι υποβολής αίτησης στην πλατφόρμα edupass.gov.gr είναι:
(α) οι φοιτητές/τριες, (β) το τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό και οι επιστημονικοί συνεργάτες που παρέχουν διδακτικό έργο, (γ) κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. και ΑΕΑ («επισκέπτης»).

Τα πρόσωπα αυτά θα εισέρχονται στην πλατφόρμα και θα ακολουθούν τα εξής βήματα:

  1. Τα φυσικά πρόσωπα, ενήλικα αυτοπροσώπως ή ανήλικα μέσω των γονέων/κηδεμόνων/επιτρόπων τους που θα συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία αποκτούν πρόσβαση στην πλατφόρμα «edupass.gov.gr» μέσω της ΕΨΠ αφού προηγουμένως προβούν σε επαλήθευση/επιβεβαίωση της ταυτότητάς τους (αυθεντικοποίηση) με χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων είτε της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) είτε των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) των πιστωτικών ιδρυμάτων.
  2. Εν συνεχεία, καταχωρίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες ανά κατηγορία φυσικών προσώπων:

A) Φοιτητές/τριες: i) Ίδρυμα/Τμήμα, ii) Αριθμός Μητρώου, iii) Aριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας (εφόσον υπάρχει), iv) Κύκλος Σπουδών, v) ΑΜΚΑ.

Β) Τακτικό/έκτακτο διδακτικό προσωπικό: i) Ίδρυμα, ii) Ιδιότητα, iii) ΑΜΚΑ

Γ) Επισκέπτες/τριες: i) Ίδρυμα, ii) ΑΜΚΑ.

Ακολούθως, τα φυσικά πρόσωπα δηλώνουν την πρόθεση φυσικής παρουσίας τους στους χώρους του ΑΕΙ/ΑΕΑ και αιτούνται άπαξ την επαναλαμβανόμενη καταχώριση της κατάστασής τους, κατά τα εκάστοτε ισχύοντα, στην ηλεκτρονική θυρίδα αυτού (του ΑΕΙ/ΑΕΑ ). Η διαδικασία επαναλαμβάνεται όσες φορές προβλέπεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο εντός μίας εργάσιμης εβδομάδος. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και μόνον εφόσον παραμένουν σε ισχύ τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο ή μέρος της Επικράτειας.