ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα του Χειμερινού Εξαμήνου στην ΠΑΕΑ Κρήτης για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022, ως εξής:

            α. Για τους φοιτητές της ΠΑΕΑΚ με φυσική παρουσία («δια ζώσης»), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις: Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Θ. 147241/Ζ1, 16-11-2021: «Η κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που συνίσταται στη διδασκαλία μαθημάτων, … και στη διενέργεια κάθε άλλου είδους παρεχόμενου διδακτικού έργου, στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α΄και β΄ κύκλου των Α.Ε.Ι., διεξάγεται α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά   δ ι α   ζ ώ σ η ς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 119847/ΓΔ6/23.1.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, του ν. 4009/2011 (Α ́195), του ν. 4485/2017 (Α ́114), του Εσωτερικού Κανονισμού κάθε Α.Ε.Ι. … Σε καμία περίπτωση, η παροχή του διδακτικού έργου δεν δύναται να διεξαχθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης … Η τυχόν διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είτε αποκλειστικά είτε συμπληρωματικά, είναι μη νόμιμη και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να προσμετρηθεί στον ελάχιστο αριθμό των δεκατριών εβδομάδων για τη διδασκαλία ενός μαθήματος,…»

            β. Για τους φοιτητές που προέρχονται από την ΑΕΑ Βελλάς τα μαθήματα θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως, σύμφωνα με την ακόλουθη υπ’ αριθμόν 4823/2021, αρ. 241, παρ. 8 Εγκύκλιο: «8. Με απόφαση του Α.Ε.Σ., … α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στα προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων, τα οποία μεταφέρονται και συγχωνεύονται σύμφωνα με τις περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1, έχουν τη δυνατότητα κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 να παρακολουθούν όλα τα θεωρητικά και τα πρακτικά μαθήματα μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης).»

            Για οδηγίες ως προς τη διεξαγωγή κάθε μαθήματος (φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως), επικοινωνήστε με το διδάσκοντα κάθε μαθήματος.

*   *   *

Ανακοινώνεται επίσης ότι τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 στις 09.00 π.μ. θα υπάρξει σύντομη ενημέρωση των φοιτητών και φοιτητριών, στην αίθουσα Τελετών της ΠΑΕΑΚ, με αφορμή την έναρξη του νέου Ακαδημαϊκού έτους.

Όσοι εκ των φοιτητών δε δύνανται να παρευρίσκονται με φυσική παρουσία στο πλαίσιο αυτής της σύντομης ενημέρωσης, έχουν τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουν σε “live streaming”, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://bbb.aeahk.gr/b/aka-hte-v9c

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας και να έχετε απενεργοποιημένα τα μικρόφωνα.

Μετά το πέρας της ενημέρωσης, θα ακολουθήσει κανονικά η διδασκαλία των μαθημάτων, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, καθώς η Δευτέρα 3/10/2022 είναι η πρώτη ημέρα μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου.