ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 Διάκριση των μαθημάτων σε Υποχρεωτικά και Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά

(Προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής ανά εξάμηνο &

προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής, ανεξαρτήτως εξαμήνου)

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Για τη λήψη του Πτυχίου απαιτείται:

α. Η παρακολούθηση 64 μαθημάτων (46 Υποχρεωτικών & 16 κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικών), 2 Σεμιναρίων & η Πτυχιακή Εργασία η οποία ανατίθεται στο Ζ΄ Εξάμηνο.

β. Η συμπλήρωση 240 ECTS (Διδακτικών Μονάδων), οι οποίες ποικίλουν ανά εξάμηνο, με την Πτυχιακή να λαμβάνει 30ECTS.

2. Ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθεί 6 Υποχρεωτικά και 2 Επιλεγόμενα ανά εξάμηνο από τις λίστες κατ' επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων, συνδυαστικά ή κατά τη βούλησή του. Επιπροσθέτως από 1 Σεμινάριο σε κάθε εξάμηνο (στα Δ΄ και Ε΄), δηλαδή 2 Σεμινάρια, για τη λήψη του Πτυχίου.

3. Ο αριθμός των ωρών ανά εβδομάδα είναι 26, ο οποίος αναλύεται ως εξής:

α. για τα Εξάμηνα Α΄, Β΄, Γ΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄: 22 ώρες για τα Υποχρεωτικά και 4 ώρες (2+2) για τα κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά.

β. για τα Εξάμηνα Δ΄ και Ε΄: 20 ώρες για τα Υποχρεωτικά, 4 ώρες (2+2) για τα κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά – ελευθέρας επιλογής και 2 ώρες για ένα Σεμινάριο (ανά εξάμηνο).

Πατήστε για τα περιγράμματα των μαθημάτων.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ECTS

1

101

Εισαγωγή στην Παλαιά & Καινή Διαθήκη

4

4

2

102

Αρχαία Ελληνικά

3

3

3

103

Μεθοδολογία Έρευνας & Επιστημονική Τεχνογραφία

4

3

4

104

Εκκλησιαστική Γραμματολογία Ι

4

4

5

105

Θεωρία & Πράξη Βυζαντινής Μουσικής Ι

4

3

6

106

Ξενόγλωσση Γραμματεία & Ορολογία Ι

3

2

7

-

Επιλογής

2

2

8

-

Επιλογής

2

2

ΣΥΝΟΛΟ:

26

23

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ECTS

1

201

Ερμηνεία Παλαιάς και Καινής Διαθήκης

4

4

2

202

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική – Χριστιανική Παιδαγωγική

4

5

3

203

Εισαγωγή στην Πληροφορική

3

3

4

204

Εκκλησιαστική Γραμματολογία ΙΙ

4

4

5

205

Θεωρία & Πράξη Βυζαντινής Μουσικής ΙΙ

4

3

6

206

Ξενόγλωσση Γραμματεία & Ορολογία ΙΙ

3

2

7

-

Επιλογής

2

2

8

-

Επιλογής

2

2

ΣΥΝΟΛΟ:

26

25

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ECTS

1

301

Εισαγωγή στη Οικουμενική Κίνηση

4

3

2

302

Συγγραφείς & Κείμενα της Βυζαντινής Λογοτεχνίας

3

2

3

303

Υμνολογία

3

4

4

304

Ιστορία Χριστιανικής λατρείας-Τυπικό Ι

4

4

5

305

Εκκλησιαστική Ιστορία από την α΄ Άλωση (1204) έως την ίδρυση των εθνικών κρατών στα Βαλκάνια

4

3

6

306

Εμμελής Απαγγελία των Αποστολικών και Ευαγγελικών Αναγνωσμάτων - Ιερατικές εκφωνήσεις

4

4

7

-

Επιλογής

2

2

8

-

Επιλογής

2

2

ΣΥΝΟΛΟ:

26

24

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ECTS

1

401

Εκκλησιαστική Ιστορία της Εκκλησίας της Ελλάδος

3

3

2

402

HΠληροφορική στην Ποιμαντική Διακονία [Προαπαιτούμενο το 203 Εισαγωγή στην Πληροφορική]

3

3

3

403

Θέματα Ψυχολογίας & Θρησκευτικών Συμπεριφορών του Εφήβου

3

5

4

404

Θεολογική προσέγγιση Ύμνων των Λειτουργικών Βιβλίων

3

4

5

405

Τυπικό ΙΙ

4

4

6

406

Ιστορία του Χριστιανικού Δόγματος

4

3

7

-

Επιλογής

2

2

8

-

Επιλογής

2

2

9

-

Σεμινάριο

2

2

ΣΥΝΟΛΟ:

26

28

 

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ECTS

1

501

Χριστιανικό Ήθος & Ζωή

3

3

2

502

Κοινωνιολογία της Θρησκείας

4

3

3

503

Ορθόδοξη Εκκλησία και σύγχρονοι Διαχριστιανικοί διάλογοι

4

3

4

504

Αγιολογία – Κρητική Αγιολογία

3

4

5

505

Οργανωτικές και διοικητικές εφαρμογές στην Εκκλησιαστική δομή

3

3

6

506

Οικουμενικό Πατριαρχείο – Πρεσβυγενή Πατριαρχεία & Αυτοκέφαλες Εκκλησίες

3

3

7

-

Επιλογής

2

2

8

-

Επιλογής

2

2

9

-

Σεμινάριο

2

2

ΣΥΝΟΛΟ:

26

25

 

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ECTS

1

601

Δογματική & Συμβολική Θεολογία Ι

4

5

2

602

Κανονικό Δίκαιο

4

4

3

603

Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού

4

3

4

604

Εορτολόγιο – Μηνολόγιο

3

4

5

605

Διδακτική της Θεολογίας και της Πράξης της Εκκλησίας στην Εκπαίδευση

4

5

6

606

Ποιμαντική

3

4

7

-

Επιλογής

2

2

8

-

Επιλογής

2

2

ΣΥΝΟΛΟ:

26

29

 

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ECTS

1

701

Δογματική & Συμβολική Θεολογία ΙΙ

4

5

2

702

Εκκλησιαστικό Δίκαιο

3

3

3

703

Ομιλητική (Θεωρία & Πράξη)

4

4

4

704

Θρησκειολογία

4

3

5

705

Εξομολογητική

3

4

6

706

Ερμηνεία Πατερικών κειμένων

4

4

7

-

Επιλογής

2

2

8

-

Επιλογής

2

2

ΣΥΝΟΛΟ:

26

27

 

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ECTS

1

801

Θεολογική Ερμηνεία Ύμνων & Ευχών της Θείας Λατρείας

4

5

2

802

Ιστορία και Θεολογία της Μεταρρύθμισης. Βασικές Αρχές του Προτεσταντισμού

4

3

3

803

Βιοηθική

3

4

4

804

Τελετουργική

4

5

5

805

Φιλοκαλική& Νηπτική παράδοση: Κείμενα & Βίωμα

4

4

6

806

Εκκλησιαστική Διοίκηση

3

4

7

-

Επιλογής

2

2

8

-

Επιλογής

2

2

ΣΥΝΟΛΟ:

26

29

 

Α/Α

ΚΩΔ

ECTS

1

-

Πτυχιακή Εργασία

30

 

ECTS

Σύνολο ετών

240

 

 

ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1. Προτείνεται να επιλέγει ο φοιτητής από τις λίστες (προσφερομένων ανά εξάμηνο και προσφερομένων ανεξαρτήτως εξαμήνου) συνδυαστικά ή κατά τη βούλησή του, μέχρι δύο (2) μαθήματα ανά εξάμηνο, με 2 διδακτικές μονάδες έκαστο.

2. Το σύνολο των επιλεγομένων μαθημάτων (προσφερομένων ανά εξάμηνο και προσφερομένων ανεξαρτήτως εξαμήνου), για την απόκτηση του Πτυχίου, ορίζεται στα 16 μαθήματα.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

Α/Α

ΕΞ.

ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ECTS

1

Α

110

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

2

2

2

Α

111

Σύγχρονοι Άγιοι - Οσιακές μορφές στην Ορθόδοξη Εκκλησία

2

2

3

Α

112

Διαχείριση Εκκλησιαστικών Ζητημάτων

2

2

4

Γ

310

Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι

2

2

5

Γ

311

Θεωρία & Πράξη Βυζαντινής Μουσικής ΙΙΙ

[Προαπαιτούμενα τα 105 Θεωρία & Πράξη Βυζαντινής Μουσικής Ι και 105 Θεωρία & Πράξη Βυζαντινής Μουσικής ΙΙ]

2

2

6

Γ

312

Η θέση της γυναίκας στην Εκκλησία κατά τον Ιερόν Χρυσόστομον

2

2

7

Ε

510

Η παρουσία των αρχαιοελληνικών φιλοσοφικών όρων στη διατύπωση του Χριστιανικού Δόγματος

2

2

8

Ε

511

Θρησκευτικότητα και Αυτονομία του παιδιού και του εφήβου

2

2

9

Ε

512

Δρακοντοκτόνοι Άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας

2

2

10

Ζ

710

Προηγμένες εφαρμογές Πληροφορικής

[Προαπαιτούμενο το 203 Εισαγωγή στην Πληροφορική]

2

2

11

Ζ

711

Διοικητική Λογιστική

2

2

12

Ζ

712

Ιστορία, Εκκλησιολογία και Δογματική Διδασκαλία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας

2

2

 

β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Α/Α

ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ECTS

1

910

Ιερατικά Πρόσωπα Μελουργοί της Ψαλτικής Τέχνης

2

2

2

911

Φωνητική - Ορθοφωνία

2

2

3

912

Δυτική Θεολογία και Χριστιανικές Ομολογίες

2

2

4

913

Βυζαντινός Οικουμενισμός και σύγχρονα μοντέλα Εκκλησιολογικής ενότητας

2

2

5

914

Η Χριστιανική Ηθική στη Βιοηθική

2

2

6

915

Βιβλικός και κοινωνικός Ιησούς

2

2

7

916

Εκκλησιαστική Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου Ελληνισμού

2

2

8

917

Επιβιώσεις μύθων σε θρησκευτικά κείμενα

2

2

9

918

Κοινωνική θεωρία των Βυζαντινών

2

2

10

919

Ερμηνεία ύμνων και Θεολογία στο Θεοτοκάριο

2

2

11

920

Θρησκεία και Πολιτική

2

2

12

921

Χριστιανικό Δόγμα και σύγχρονα υπαρξιακά ζητήματα

2

2

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

Α/Α

ΕΞ.

ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ECTS

1

Β

210

Διάλεκτοι και ιδιώματα της Νέας Ελληνικής γλώσσας

2

2

2

Β

211

Αγιότητα, Άγιοι και θρησκευτικό στοιχείο στον Ποιητικό λόγο

2

2

3

Β

212

Ενδοοικογενειακή βία και εκφράσεις του πένθους στη ζωή μας

2

2

4

Δ

410

ΠΣΕ και Ορθοδοξία. Προϋποθέσεις και προοπτικές

2

2

5

Δ

411

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

[Προαπαιτούμενο το 203 Εισαγωγή στην Πληροφορική]

2

2

6

Δ

412

Εκκλησιαστική Εθιμοτυπία

2

2

7

ΣΤ

610

Θεολογία & Δογματική διατύπωση

2

2

8

ΣΤ

611

Προεργασία, Κείμενα και Αποφάσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας

2

2

9

ΣΤ

612

Η Θεοτόκος στην Ορθόδοξο Εκκλησία

2

2

10

Η

810

Θρησκεία και σεξουαλικότητα

11

Η

811

Μητρόπολη και Ενορία: Από την οργανωτική δομή στην ποιμαντική πράξη

12

Η

812

Μάρτυρες και Νεομάρτυρες

 

β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Α/Α

ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ECTS

1

1010

Σημεία σύγκλισης και απόκλισης μεταξύ της Θεολογίας περί του φωτός του Οσίου Σωφρονίου Έσσεξ και της Chiara Lubich. Ένας σύγχρονος Οικουμενικός διάλογος

2

2

2

1011

Σύγχρονα Θεολογικά Ρεύματα

2

2

3

1012

Ο Επίσημος Θεολογικός Διάλογος μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και των Αρχαίων Ανατολικών (Προ-Χαλκηδονίων) Εκκλησιών

2

2

4

1013

Υμνογραφικές και Λατρευτικές απηχήσεις στη φρασεολογία του σήμερα, στον Ποιητικό λόγο

2

2

5

1014

Ιστορία, Τέχνη & Πολιτισμός της Εκκλησίας της Κρήτης

2

2

6

1015

Εθναρχούσα Εκκλησία. Από την Εθναρχική στην Εθνική συνείδηση.

2

2

7

1016

Γραφή Βυζαντινής Μουσικής των Λειτουργικών Κειμένων στον Υπολογιστή

2

2

8

1017

Κοινωνία και Θρησκεία στην Παλαιστίνη της Βίβλου

2

2

9

1018

Λογιστικές Εφαρμογές

2

2

10

1019

Ο Επίσημος Θεολογικός Διάλογος μεταξύ Ορθοδόξου και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στον 20ό αιώνα

2

2

11

1020

Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ

[Προαπαιτούμενο το 112 Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι]

2

2

12

1021

Ηθικοθρησκευτικές παραδόσεις και άσματα στην Κρήτη του ΙΘ' αιώνα, από την συλλογή του Παύλου Βλαστού.

2

2

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Τα Σεμινάρια είναι 6 στον αριθμό, από τα οποία επιλέγουν 2 οι φοιτητές (1 ανά εξάμηνο) στα Δ΄ και Ε΄εξάμηνα (άνευ βαθμολογίας).Τα σεμινάρια διαιρούνται σε εκείνα του Χειμερινού και του Εαρινού Εξαμήνου. Από τα 2 σεμινάρια κάθε περιόδου, ο φοιτητής καλείται να επιλέξει ένα ανά εξάμηνο (ένα για το Δ΄) και (ένα για το Ε΄).

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΚΩΔ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΩΡΕΣ

ECTS

1.

513

Ήχος - λόγος και εικόνα στη Θεολογία και την Τέχνη

2

2

2.

514

Χριστιανική Αρχαιολογία, Εκκλησιαστική Τέχνη & Ορθόδοξη Εικονογραφία (Θεωρία & Πράξη)

2

2

3.

515

Χριστιανικό Δόγμα και σύγχρονος άνθρωπος·η «μετάφραση» του Χριστιανικού Δόγματος σε σύγχρονες μορφές ζωής

2

2

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΚΩΔ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΩΡΕΣ

ECTS

1.

413

Ψυχολογία και διαχείριση των ομάδων του "περιθωρίου", της "παραβατικότητας" και του εθισμού

2

2

2.

414

Οικουμένη - Οικονομία - Οικολογία

2

2

3.

415

Ελληνική Παλαιογραφία (Εκκλησιαστικά - Μουσικά Κείμενα). Τεχνική Βιβλιοδεσίας

2

2

 

Πατήστε για τα περιγράμματα των μαθημάτων.